انواع عملگرها در PHP

انواع عملگرها در PHP

عملگرها جهت انجام عملیات بر روی عبارات ، متغیرها و مقادیر بکار برده میشوند. انواع عملگرها در php به شرح ذیل میباشند.

انواع عملگرها

  • عملگرهای محاسباتی
  • عملگرهای انتسابی
  • عملگرهای مقایسه ای
  • عملگرهای افزایشی/کاهشی
  • عملگرهای منطقی
  • عملگرهای رشته ای
  • عملگرهای آرایه

عملگرهای محاسباتی

جهت انجام عملیات ریاضی بر روی اعداد مانند جمع ، تفریق،ضرب،تقسیم و … کاربرد دارند.

عملگر نام مثال نتیجه
+ جمع $x + $y جمع دو متغیر
تفریق $x – $y تفریق دو متغیر
* ضرب $x * $y ضرب دو متغیر
/ تقسیم $x / $y تقسیم دو متغیر
% باقیمانده $x % $y باقیمانده x بروی y
** بتوان رساندن $x ** $y x به توان y

عملگرهای انتسابی

جهت انتساب یک مقدار به متغیر

عملگر انتساب مانند …
x = y x = y
x += y x = x + y
x -= y x = x – y
x *= y x = x * y
x /= y x = x / y
x %= y x = x % y

عملگرهای مقایسه ای

جهت مقایسه بین متغیرهاست که مقدار برگشتی آن true یا false است.

عملگر نام مثال
== برابر بودن $x == $y
=== برابر و هم نوع بودن $x === $y
!= نامساوی $x != $y
<> نامساوی $x <> $y
!== نامساوی یا ناهم نوع $x !== $y
> بزرگتر $x > $y
< کوچکتر $x < $y
>= بزرگتر مساوی $x >= $y
<= کوچکتر مساوی $x <= $y

عملگرهای افزایشی/کاهشی

عملگر نام توضیحات
++$x Pre-increment یکی به متغیر اضافه کرده و متغیر را برمیگرداند
$x++ Post-increment متغیر را برمیگرداند سپس یک واحد به آن اضافه می کند
–$x Pre-decrement یکی از متغیر کم کرده و متغیر را برمیگرداند
$x– Post-decrement متغیر را برمیگرداند سپس یک واحد از آن کم می کند

عملگرهای منطقی

عملگر مثال توضیحات
and $x and $y اگر هر دو حالت درست باشند true برمیگرداند
or $x or $y اگر یکی از دو حالت درست باشند true برمیگرداند
xor $x xor $y نتیجه true است اگر یکی درست و یکی غلط باشد
&& $x && $y اگر هر دو حالت درست باشند true برمیگرداند
|| $x || $y اگر یکی از دو حالت درست باشند true برمیگرداند
! !$x اگر درست نباشد true را برمیگرداند

عملگر رشته ای

جهت الحاق رشته ها از عملگر “.” یا “=.” استفاده میکنیم مانند :

$txt1 . $txt2  یا   $txt1 .= $txt2

عملگرهای آرایه ای :

عملگر نام مثال توضیحات
+ اجتماع $x + $y اجتماع دو آرایه
== مساوی $x == $y مساوی بودن عناصر آرایه
=== مساوی و هم نوع $x === $y مساوی و هم نوع بودن عناصر آرایه
!= مخالف $x != $y مخالف بودن عناصر آرایه
<> مخالف $x <> $y مخالف بودن عناصر آرایه
!== مخالف یا غیرهمنوع $x !== $y نامساوی یا نا همنوع بودن عناصر آرایه
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :
آموزش PHP آموزش برنامه نویسی

دسته بندی و برچسب

درباره حسین رسولی

از سال 89 در زمینه طراحی اپلیکیشن های ویندوز ، موبایل و همچنین طراحی سایت فعالیت دارم و در حال حاضر مدیریت سایت جهان سورس را برعهده دارم و سعی می کنم روزانه آموزش ها و پروژه های برنامه نویسی را با شما به اشتراک بگذارم.

دیدگاه خود را بیان کنید

با عضویت در خبرنامه از تخفیفات ویژه سایت باخبر شوید

با عضویت در خبرنامه از تخفیفات ویژه سایت باخبر شوید

با موفقیت اشتراک شما ایجاد شد

از ما حمایت کنید