انواع عملگرها در PHP

انواع عملگرها در PHP

عملگرها جهت انجام عملیات بر روی عبارات ، متغیرها و مقادیر بکار برده میشوند. انواع عملگرها در php به شرح ذیل میباشند.

انواع عملگرها

  • عملگرهای محاسباتی
  • عملگرهای انتسابی
  • عملگرهای مقایسه ای
  • عملگرهای افزایشی/کاهشی
  • عملگرهای منطقی
  • عملگرهای رشته ای
  • عملگرهای آرایه

عملگرهای محاسباتی

جهت انجام عملیات ریاضی بر روی اعداد مانند جمع ، تفریق،ضرب،تقسیم و … کاربرد دارند.

عملگر نام مثال نتیجه
+ جمع $x + $y جمع دو متغیر
تفریق $x – $y تفریق دو متغیر
* ضرب $x * $y ضرب دو متغیر
/ تقسیم $x / $y تقسیم دو متغیر
% باقیمانده $x % $y باقیمانده x بروی y
** بتوان رساندن $x ** $y x به توان y

عملگرهای انتسابی

جهت انتساب یک مقدار به متغیر

عملگر انتساب مانند …
x = y x = y
x += y x = x + y
x -= y x = x – y
x *= y x = x * y
x /= y x = x / y
x %= y x = x % y

عملگرهای مقایسه ای

جهت مقایسه بین متغیرهاست که مقدار برگشتی آن true یا false است.

عملگر نام مثال
== برابر بودن $x == $y
=== برابر و هم نوع بودن $x === $y
!= نامساوی $x != $y
<> نامساوی $x <> $y
!== نامساوی یا ناهم نوع $x !== $y
> بزرگتر $x > $y
< کوچکتر $x < $y
>= بزرگتر مساوی $x >= $y
<= کوچکتر مساوی $x <= $y

عملگرهای افزایشی/کاهشی

عملگر نام توضیحات
++$x Pre-increment یکی به متغیر اضافه کرده و متغیر را برمیگرداند
$x++ Post-increment متغیر را برمیگرداند سپس یک واحد به آن اضافه می کند
–$x Pre-decrement یکی از متغیر کم کرده و متغیر را برمیگرداند
$x– Post-decrement متغیر را برمیگرداند سپس یک واحد از آن کم می کند

عملگرهای منطقی

عملگر مثال توضیحات
and $x and $y اگر هر دو حالت درست باشند true برمیگرداند
or $x or $y اگر یکی از دو حالت درست باشند true برمیگرداند
xor $x xor $y نتیجه true است اگر یکی درست و یکی غلط باشد
&& $x && $y اگر هر دو حالت درست باشند true برمیگرداند
|| $x || $y اگر یکی از دو حالت درست باشند true برمیگرداند
! !$x اگر درست نباشد true را برمیگرداند

عملگر رشته ای

جهت الحاق رشته ها از عملگر “.” یا “=.” استفاده میکنیم مانند :

$txt1 . $txt2  یا   $txt1 .= $txt2

عملگرهای آرایه ای :

عملگر نام مثال توضیحات
+ اجتماع $x + $y اجتماع دو آرایه
== مساوی $x == $y مساوی بودن عناصر آرایه
=== مساوی و هم نوع $x === $y مساوی و هم نوع بودن عناصر آرایه
!= مخالف $x != $y مخالف بودن عناصر آرایه
<> مخالف $x <> $y مخالف بودن عناصر آرایه
!== مخالف یا غیرهمنوع $x !== $y نامساوی یا نا همنوع بودن عناصر آرایه
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :
آموزش PHP آموزش برنامه نویسی

دسته بندی و برچسب

درباره حسین رسولی

از سال 89 در زمینه طراحی اپلیکیشن های ویندوز ، موبایل و همچنین طراحی سایت فعالیت دارم و در حال حاضر مدیریت سایت جهان سورس را برعهده دارم و سعی می کنم روزانه آموزش ها و پروژه های برنامه نویسی را با شما به اشتراک بگذارم.

دیدگاه خود را بیان کنید

از ما حمایت کنید