عملگرهای اصلی در جاوا

جاوا مجموعه غنی از عملگرها را برای متغیرها مهیا کرده است . عملگرهای جاوا به گروه های زیر تقسیم می شوند :

  • عملگرهای محاسباتی
  • عملگرهای رابطه ای
  • عملگرهای بیتی
  • عملگرهای منطقی
  • عملگرهای انتسابی
  • عملگرهای متفرقه

عملگرهای محاسباتی :

این نوع عملگرها در عبارات ریاضی استفاده می شوند . جدول زیر را ببینید : ( اگر A=10 , B=20 )

عملگر توضیحات مثال
+ جمع دو متغیر A + B خواهد شد ۳۰
تفریق دو متغیر A – B خواهد شد -۱۰
* ضرب دو متغیر A * B خواهد شد ۲۰۰
/ تقسیم دو متغیر B / A خواهد شد ۲
% باقیمانده تقسیم B بر روی A B % A خواهد شد ۰
++ یک واحد به B اضافه میشود B++ خواهد شد ۲۱
یک واحد به B کم میشود B– خواهد شد ۱۹

عملگرهای رابطه ای :

( اگر A=10 , B=20 )

عملگر توضیحات مثال
== آیا ارزش های دو متغیر برابر است (A == B) نادرست
!= آیا ارزش های دو متغیر مخالف هم است (A != B) درست
> آیا متغیر A بزرگتر از متغیر B است (A > B) نادرست
< آیا متغیر A کوچکتر از متغیر B است (A < B) درست
>= آیا متغیر A بزرگتر مساوی متغیر B است (A >= B) نادرست
<= آیا متغیر A کوچکتر مساوی متغیر B است (A <= B) درست

عملگرهای بیتی :

جاوا چند عملگر بیتی دارد که می تواند در انواع نوع داده ای int,long,short,char,byte بکار برود .

اگر A=60 و B=13 باشد و حالت بیتی آنها نیز این چنین است .

A= 0011 1100

B= 0000 1101

عملگر توضیحات مثال
& (AND بیتی) همان AND بیتی که باید هر دو طرف ۱ باشند تا نتیجه ۱ شود. (A & B) خواهد شد ۱۲ که برابر است با ۰۰۰۰۱۱۰۰
| (OR بیتی) همان OR بیتی که باید یکی از دو طرف ۱ باشد تا نتیجه ۱ شود. (A | B) خواهد شد ۶۱ که برابر است با ۰۰۱۱۱۱۰۱
^ (XOR) مانند XOR عمل می کند که می بایست بیتهای دو طرف مخالف هم باشند تا نتیجه ۱ شود. (A ^ B) خواهد شد ۴۹ که برابر است با ۰۰۱۱۰۰۰۱
~ (مکمل بیتی) مکمل یک که بیتهای عدد را بلعکس می کند. (~A ) خواهد شد -۶۱ که برابر است با ۱۱۰۰۰۰۱۱
>> (شیفت به چپ) بیتهای A به اندازه عدد مشخص شده به چپ شیفت داده میشود. A<<2 خواهد شد ۲۴۰ که برابر است با ۱۱۱۱۰۰۰۰
<< (شیفت به راست) بیتهای A به اندازه عدد مشخص شده به راست شیفت داده میشود. A >> 2 خواهد شد ۱۵ که برابر است با ۱۱۱۱
<<< بیتهای A به اندازه عدد مشخص شده به راست شیفت داده میشود و مابقی بیتهای سمت چپ با صفر پرشوند A >>>2 خواهد شد ۱۵ که برابر است با ۰۰۰۰۱۱۱۱

عملگرهای منطقی

اگر A = True (درست) و B = False (نادرست)

عملگر توضیحات مثال
&& اگر دو عملوند (یا دو عبارت) درست باشند ، نتیجه درست است. (A && B) نادرست
|| اگر یکی از دو عملوند (یا دو عبارت) درست باشد ، نتیجه درست است. (A || B) درست
! جهت معکوس کردن عملوند (یا عبارت) بکار می رود . عبارت true را به flase تبدیل می کند و بالعکس !(A && B) درست

عملگرهای انتسابی (واگذاری)

نتیجه عملوندها یا عبارات سمت راست عملگر انتساب می شود به عملوند سمت چپ

عملگر مثال
= C = A + B حاصل عبارت A + B  ریخته میشود در C
+= C += A برابر است با C = C + A
-= C -= A برابر است با C = C – A
*= C *= A برابر است با C = C * A
/= C /= A برابر است با C = C / A
%= C %= A برابر است با C = C % A
>>= C <<= 2 برابر است با C = C << 2
<<= C >>= 2 برابر است با C = C >> 2
&= C &= 2 برابر است با C = C & 2
^= C ^= 2 برابر است با C = C ^ 2
|= C |= 2 برابر است با C = C | 2

تقدم عملگرها :

در یک عبارت ممکن است از چندین عملگر استفاده شود. اینکه کدام عملگرها زودتر انجام می شود در جدول زیر مشخص شده است .(عملگرهای سطرهای بالاتر دارای اولویت بیشتری هستند)

گروه عملگرها اولویت
Postfix >() [] . چپ به راست
Unary >++ – – ! ~ راست به چپ
Multiplicative >* / چپ به راست
Additive >+ – چپ به راست
Shift >> <<< <<< چپ به راست
Relational => > =< << چپ به راست
Equality =! ==< چپ به راست
Bitwise AND &< چپ به راست
Bitwise XOR ^< چپ به راست
Bitwise OR |< چپ به راست
Logical AND &&< چپ به راست
Logical OR ||< چپ به راست
Conditional : ? راست به چپ
Assignment =| =^ =& =>> =<< =% =/ =* =- =+ =< راست به چپ
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :
آموزش برنامه نویسی آموزش جاوا

درباره حسین رسولی

از سال 89 در زمینه طراحی اپلیکیشن های ویندوز ، موبایل و همچنین طراحی سایت فعالیت دارم و در حال حاضر مدیریت سایت جهان سورس را برعهده دارم و سعی می کنم روزانه آموزش ها و پروژه های برنامه نویسی را با شما به اشتراک بگذارم.

دیدگاه خود را بیان کنید

از ما حمایت کنید